Jakie sprawy mają charakter gospodarczy?

Nie jest tajemnicą, że prawo to bardzo szeroka dziedzina nauki, na którą składa się wiele gałęzi. Z tego względu niekiedy trudno określić, jaki charakter ma dana sprawa. Jest to jednak bardzo ważne, gdyż warunkuje właściwość sądu.

Co to znaczy, że sprawa ma charakter gospodarczy?

Katalog spraw gospodarczych bardzo szczegółowo wyznacza art. 4582 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem, są to takie sprawy, które spełniają następujące przesłanki:

  • dotyczą spraw cywilnoprawnych, tj. z zakresu prawa cywilnego,
  • obie strony są przedsiębiorcami,
  • są powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez te podmioty.

W tym kontekście warto zaznaczyć, co oznacza, że dany podmiot jest przedsiębiorcą w znaczeniu prawnym. To zupełnie podstawowa przesłanka, która wymaga dokładnej analizy. Należy mieć na uwadze, że w polskim porządku prawnym występuje wiele definicji legalnych tego pojęcia.

Najrozsądniej jest jednak kierować się treścią art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, który mówi, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Sprawa przed sądem gospodarczym – jakie ma znaczenie?

Zajmując się sprawami gospodarczymi we Wrześni, doskonale wiemy, jakie znaczenie ma uzasadnienie takiego charakteru powództwa. Tego rodzaju postępowanie jest bardziej korzystne dla strony. Podkreślenia wymaga fakt, że sąd za każdym razem bada zasadność powództwa, czyli czy sprawa faktycznie ma charakter gospodarczy. Z tego względu niezbędne jest przedstawienie niezbędnej dokumentacji, która udowodni występowanie wspomnianych przesłanek.