Kto, zgodnie z prawem budowlanym, zobowiązany jest do prowadzenia książki obiektu budowlanego?

Prawo budowlane nakłada pewne obowiązki na różne podmioty. Jednym z nich jest obowiązek prowadzenia tzw. książki obiektu budowlanego. Czy wiesz, kogo dotyczy?

Książka obiektu budowlanego – kto musi ją prowadzić?

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego, właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego. W dalszej części przepisu wskazano, że służy ona do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Szczególne znaczenie ma fakt, że KOB musi być prowadzona przez cały ten czas, gdy budynek jest użytkowany.

Od powyższej zasady istnieje kilka wyjątków, gdyż nie każdy właściciel lub zarządca będzie musiał prowadzić KOB. W art. 64 ust. 2 ustawodawca wyznaczył katalog podmiotów wyłączonych, do których należą właściciele i zarządcy:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego,
  • niewielkich obiektów gospodarczych, inwentarskich i składowych,
  • dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Co grozi za brak książki obiektu budowlanego?

Zajmując się prawem budowlanym we Wrześni, doskonale wiemy, jak ważne jest dopełnienie omawianego obowiązku. Jeżeli właściciel lub zarządca nie będzie prowadził książki obiektu budowlanego, jego czyn może zostać zakwalifikowany jako wykroczenie. Wówczas powstaje zagrożenie otrzymania kary grzywny. Warto podkreślić, że odpowiedzialność dotyczy nie tylko samego prowadzenia KOB, ale także poprawności wpisów w niej zamieszczanych. Z tego względu bardzo ważne jest, aby pilnować wszelkich przeglądów budynku oraz dokumentacji.