Rodzaje nieruchomości w prawie polskim

Zdaje się, że każdy wie, czym jest nieruchomość. Okazuje się jednak, że jest to pojęcie ściśle uregulowane przepisami prawa. Zobacz, co warto wiedzieć!

Czym jest nieruchomość i jakie są jej rodzaje?

Na samym wstępie warto wyjaśnić tytułowe pojęcie. Definicja nieruchomości została zawarta w art. art. 46 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Wskazana definicja wyznacza zarazem rodzaje nieruchomości. Na tej podstawie można wskazać:

  • nieruchomości gruntowe – czyli grunty, zwane potocznie „działkami”;
  • nieruchomości budynkowe – czyli budynki połączone z gruntem w sposób trwały;
  • nieruchomości lokalowe – czyli lokale, tzn. wyodrębnione części budynków.

Powyższy podział jest zupełnie podstawowy, bowiem dotyczy kryterium prawnego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wskazać także inne klasyfikacje. Zajmując się prawem nieruchomości we Wrześni, często spotykamy się z podziałem opierającym się na przeznaczeniu. W tym przypadku można wskazać m.in.  nieruchomości rolne, leśne, mieszkalne, zadrzewione i wiele więcej.

Warto zaznaczyć, że nieruchomości można podzielić również na prywatne i publiczne. Pierwsze z nich przynależą do podmiotów prawa cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku nieruchomości publicznych prawo własności przysługuje państwu lub jednostce samorządu terytorialnego. Jak łatwo się domyślić, zdecydowaną większość stanowią nieruchomości prywatne.